Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Tematy maturalne

Tematy maturalne
Propozycje tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego  w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie

TEMATY LITERACKIE

1. Wskaż motywy biblijne i omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych polskich dramatach.
2. Wskaż motywy antyczne i omów sposoby ich funkcjonowania w poezji polskiej wybranej epoki.
3. Mit o Prometeuszu i jego literacki przetworzenia. Porównaj różne jego realizacje w wybranych utworach.
4. Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory.
5. Rozważ funkcje motywu Apokalipsy w literaturze XX wieku, odwołując się do wybranych utworów.
6. Porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich, różnorodne funkcje toposu teatru świata.
7. Motywy czarnoleskie w poezji polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj różnorodność ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
8. Porównaj sposoby ujęcia toposu Arkadii w twórczości wybranych pisarzy staropolskich.
9. Porównaj sposoby obecności egzystencjalnych niepokojów w literaturze wybranych epok.
10. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jak funkcjonuje w polskiej literaturze XIX i/lub XX wieku motyw szlacheckiego dworku.
11. Wielcy twórcy romantyczni wielbicielami „małej ojczyzny”. Porównaj różnorodność ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów.
12. Porównaj sposoby ukazywania ułomności ludzkiej natury w komediach różnych epok.. odwołaj się do wybranych przykładów.
13. Przeanalizuj sposoby kreowania świata humanistycznych wartości w poezji współczesnej, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Wskaż, przywołując odpowiednie przykłady literackie, związki między dramatem nowożytnym a tragedią antyczną.
15. Skonfrontuj różne interpretacje literackie wybranego powstania, wykorzystując odpowiednie przykłady.
16. Rewizja narodowych mitów w wybranych utworach literackich. Rozważ problem, odwołując się do tekstów XIX i/lub XX wieku.
17. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
18. Literackie i paraliterackie opisy podróży. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów.
19. Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
20. Na wybranych przykładach literackich wskaż cechy charakterystyczne dla kreacji bohaterów romantycznych.
21. Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wybranych utworów.
22. Różne koncepcje poety i poezji. Przedstaw wnioski, odwołując się do reprezentatywnych przykładów.
23. Przedstaw funkcje symbolu w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku.
24. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
25. Historia jako element akcji utworu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich różnych epok.
26. Przedstaw, jaką funkcję w kreacji bohaterów literackich ukrywających swoją tożsamość pełnią kostium, maska, przebranie. Wykorzystaj wybrane utwory literackie.
27. Porównaj sposoby kreacji zbuntowanych bohaterów literackich w wybranych utworach.
28. Portret polskiego inteligenta w literaturze XIX i/lub XX wieku. Zaprezentuj wnioski płynące z analizy wybranych utworów.
29. Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami.
30. Przeanalizuj sposoby kreacji postaci Żydów w literaturze polskiej XIX lub XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
31. Na wybranych przykładach literackich ukaż powroty do ideałów literatury renesansu.
32. Na czym polega ewolucja powieści jako gatunku literackiego? Przedstaw wnioski wynikające z analizy wybranych utworów literatury polskiej i/lub obcej
33. Zaprezentuj motyw walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.
34. Porównaj obrazy Warszawy w literaturze XIX i/lub XX wieku, odwołując się do wybranych przykładów.
35. Dramat awangardowy. Zaprezentuj dokonania wybranego dramaturga jako wyzwanie wobec tradycji.
36. Na wybranych przykładach ukaż funkcje powieści paraboli w literaturze współczesnej
37. Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na przykładach tekstów różnych epok.
38. Poeta naucza – na wybranych przez siebie przykładach pokaż, jak pojmują dydaktyczne funkcje literatury poeci współcześni.
39. Omów cechy gatunkowe bajki i wskaż funkcje, jakie ona spełniała. Odwołaj się do przykładów z wybranych epok.
40. Narrator w powieści pozytywistycznej a narrator współczesny. Przedstaw wnioski wynikające z analizy porównawczej wybranych powieści.
41. Bóg, świat i człowiek widziani oczyma poetów różnych epok. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
42. Retrospekcja jako element struktury kompozycyjnej utworu. Ukaż jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.
43. W poszukiwaniu straconego czasu. Porównaj różne ujęcia tematu powrotu do przeszłości w wybranych utworach literackich.
44. Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów.
45. Realizm magiczny w literaturze polskiej i obcej (np. G. G. Marquez i O. Tokarczuk). Ukaż podobieństwa i różnice w kreacji bohaterów i świata przedstawionego.
46. Losy polskiego emigranta jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego motywu w wybranych utworach.
47. Topika miłości w liryce kobiecej na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć w wybranych utworach różnych epok.
48. Kulinaria w literaturze, sposoby ich opisywania i pełnione funkcje. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
49. Przedstaw sposoby kreowania postaci detektywa w wybranych utworach.
50. Pedagog jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.
51. Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.
52. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory.
53. Omów przyczyny strachu i rolę tego uczucia w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory.
54. Ukaż rolę, jaką odgrywa literatura piękna w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Wykorzystaj utwory z XIX i/lub XX wieku.
55. Literacki świat przedmiotów. Rozpoznaj i omów funkcje, jakie pełnią różne rekwizyty w dziewiętnastowiecznej prozie.
56. Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
57. Co o wpływie miłości na osobowość człowieka mówi literatura? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do literatury wybranych epok.
58. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w dziełach współczesnych twórców. Omów problem na wybranych przykładach.
59. Utopie i antyutopie w literaturze. Zaprezentuj sposób kreowania i ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
60. Przejawy ironii i jej funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie, uwzględniając utwory literacki różnych epok.
61. Przedstaw motyw powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej XIX i/lub XX wieku.
62. Różne obrazy współczesnej wsi polskiej utrwalone w literaturze po II wojnie światowej. Prześledź temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
63. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory, jak poezja ocenia wiek XX.
64. Przedstaw sposoby ujęcia i funkcje motywu powrotu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
65. Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego motywu w poezji polskiej.
66. Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, tzw. „czarnego charakteru” w literaturze XIX i/lub XX wieku.
67. Przyroda wiosenna/ letnia/ jesienna/ zimowa (do wyboru). Przedstaw różne sposoby jej opisywania w wybranych utworach literackich.
68. Liryczne biografie. Przedstaw różne sposoby mówienia podmiotów lirycznych o swoim życiu, odwołując się do różnych utworów.
69. Relacje między powieścią historyczną a źródłami historycznymi. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
70. Porównaj sposoby kreowania świata przedstawionego w XIX-wiecznej powieści realistycznej i w powieści realizmu socjalistycznego (socrealizmu).
71. Omów funkcje motywów antycznych w poezji Zbigniewa Herberta, analizując wiersze z różnych tomików poetyckich.
72. Zaprezentuj rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów literackich.
73. Realistyczna, magiczna, fantastyczna... Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.
74. Zaprezentuj związki manifestów i programów literackich z tendencjami dwóch wybranych epok literackich.
75. Sposoby obrazowania „ładu świata” w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, przywołując wybrane przykłady literackie.
76. „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Omów sposoby ukazywania i funkcje postaci szatana w wybranych utworach literackich.
77. Dowcip, fraszka, facecja w literaturze staropolskiej i ich związek z obyczajowością epoki. Omów temat, wykorzystując wybrane przykłady literackie.
78. Metafizyczny związek miłości i śmierci. Prześledź wzajemne przenikanie się tych motywów w poezji wybranych epok.
79. Wskaż obecność motywów franciszkańskich w literaturze dawnej oraz współczesnej i omów ich znaczenie.
80. Przedstaw Alpy jako inspirację i obiekt fascynacji polskich romantyków, odwołując się do poezji i epistolografii.
81. Prześledź, jak funkcjonuje motyw Syberii w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
82. Wykorzystując wybrane przykłady, wskaż przyczyny popularności współczesnego reportażu i omów funkcje, jakie on pełni.
83. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania tego typu portretów w literaturze i ich funkcje.
84. Folklor jako inspiracja artystów . Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
85. Przedstaw różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach literackich.
86. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w utworach należących do gatunków science fiction i fantasy.
87. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
88. Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę tych motywów w wybranych utworach literatury polskiej.
89. Polska pieśń narodowa. Omów jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu.
90. O pożytkach i niebezpieczeństwach czytania. Przedstaw na wybranych przykładach wpływ lektury na osobowość i losy bohaterów literackich.
91. Prowincja jako motyw i temat literacki. omów zagadnienie, wykorzystując różne przykłady z literatury polskiej i/lub obcej.
92. Tragedie Williama Szekspira jako tworzywo i inspiracja dla twórców polskiej literatury. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory.
93. Przyszłość według pisarzy XX wieku – zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
94. Zaprezentuj motyw samotności w wielkim mieście i omów jego funkcje w wybranych utworach literackich XIX i/lub XX wieku.
95. Magia i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze. Omów funkcje tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
96. Pokora i bunt – dwie postawy wobec Boga. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
97. Alternatywne światy literatury fantasy. Przedstaw sposoby ich kreowania i omów funkcje, jakie spełniają.
98. Porównaj funkcje symboli w malarstwie i literaturze okresu Młodej Polski.
99. Zaprezentuj wybrane portrety kobiet w literaturze różnych epok, wskaż podobieństwa, różnice i ich przyczyny.
100. Zaprezentuj na wybranych przykładach motywy mitologiczne w literaturze wybranej epoki lub epok.
101. Człowiek i władza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
102. Zaprezentuj sposoby mówienia o doświadczeniach II wojny światowej w literaturze.
103. Omów sposoby kreacji i funkcje postaci ze świata nadprzyrodzonego. Uwzględnij literaturę XIX i/lub XX wieku.
104. Porównaj różne sposoby przedstawiania Holocaustu w literaturze i sztuce.
105. Porównaj sposoby ukazywania problemu ludzkiej samotności w utworach literackich wybranych epok
106. Zaprezentuj motyw tańca i omów jego funkcje w literaturze polskiej.
107. Nawiązania współczesnej literatury polskiej do tradycji literackiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
108. Różne modele małżeństw literackich – porównaj funkcjonowanie motywu i przedstaw wnioski..
109. Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
110. Bohaterowie literaccy w habitach. Przedstaw sposoby kreowania postaci duchownych w literaturze różnych epok i wyciągnij wnioski.
111. „Kaskaderzy literatury” – w oparciu o wybrane przykłady rozważ, czy to określenie
można odnieść do polskich poetów przeklętych.
112. Różne role obrazów szkoły w literaturze polskiej. Scharakteryzuj je, analizując
wybrane utwory..
113. Motyw czasu w literaturze. Omów temat na podstawie poezji wybranych epok
114. Dom o bielonych ścianach – omów topos domu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu
115. Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów temat na wybranych przykładach
116. Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
117. Symbolika grobów i mogił oraz ich funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
118. Dramat jednostki wpisanej w koło historii - omów temat na podstawie wybranych lektur..
119. Żyć życiem innym niż większość – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy.
120. Polskie tradycje świąteczne w literaturze. Zwróć uwagę przede wszystkim na kulturę stołu i tradycje biesiadowania, prezentując zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
121. Literatura jako skarbiec narodowych tradycji i zwyczajów. Wykaż na wybranych przykładach z literatury polskiej.
122. Literatura jako forma propagandy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
123. To się czyta dzisiaj! – modni pisarze, modne książki. Omów – na przykładzie dwóch – trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat (Wharton, Coelho, Caroll, Libera, Pilch, Gretkowska, Tokarczuk, Kapuściński, Grochola i in.).
124. „Władca pierścieni” J.R.R. Tolkiena - fenomen literatury czy zwykła baśń dla dorosłych. Omów zagadnienie, dokonując analizy i interpretacji tekstu powieści Tolkiena.
125. Sytuacje skrajne miarą człowieczeństwa. Odnieś się to tego stwierdzenia, argumentując przykładami z literatury
126. Czy piosenka rockowa może być poezją? Odpowiedz, analizując wybrane utwory.
127. PRL nasz powszedni – obraz Polski powojennej w utworach współczesnych pisarzy polskich(po 1989 r.)
128. Motyw kobiety samotnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
129. Światy nieludzkie w prozie XX wieku – przedstaw sposoby ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów
130. Czytane, bo… zakazane. Przybliż kontrowersje dotyczące wybranych przykładów dzieł literackich. Przedstaw wnioski.
131. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.
.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Artystyczna interpretacja motywu vanitas vanitatum w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj różnorodne jego funkcje, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.
2. Sceny z życia świętych w literaturze i plastyce. Porównaj wybrane dzieła w kulturze polskiej i europejskiej.
3. Franciszkanizm i jego realizacja w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj różnorodność ujęcia motywu na wybranych tekstach kultury.
4. Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
5. Inspiracje mitologiczne w literaturze, filmie i multimedialnych technikach komputerowych. Omów ich rolę odwołując się do wybranych przykładów.
6. Współczesne interpretacje dramatów Williama Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, film. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
7. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę w wybranych tekstach kultury.
8. Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę na wybranych przykładach.
9. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach różnych tekstów kultury.
10. Objaśnij, jaką funkcję artystyczną pełni w literaturze i malarstwie krajobraz górski. Odwołaj się do wybranych przykładów.
11. Ukaż na wybranych przykładach różnych tekstów kultury fascynację artystów folklorem.
12. Odwołując się do konkretnych przykładów z literatury i malarstwa, wskaż sposoby, jakimi artyści nadają swym dziełom narodowy charakter.
13. Filmowa adaptacja lektury szkolnej – komentarzem dzieła? Dokonaj porównania tekstu literackiego z dziełem filmowym, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
15. Ukaz funkcje motywu człowieka z marginesu społecznego w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów.
16. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu ruin w literaturze i malarstwie, odwołując się do wybranych przykładów.
17. Przyroda jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznej. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
18. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywów turpistycznych w literaturze i malarstwie różnych epok.
19. Przeanalizuj obecność różnych kanonów piękna w literackich i plastycznych kreacjach kobiet. Odwołaj się do wybranych przykładów pochodzących z dwóch wybranych epok.
20. Przedstaw i zinterpretuj rolę światła w kreowaniu rzeczywistości w malarstwie i literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
21. Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, filmu i malarstwa.
22. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu czterech pór roku w wybranych tekstach kultury.
23. Porównaj różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
24. Wizerunek kobiety fatalnej w kulturze polskiej. Zaprezentuj ten motyw, odwołując się do wybranych przykładów literatury i sztuki.
25. Sposoby przedstawiania rzeczywistości socrealistycznej w literaturze i filmie. Porównaj i zaprezentuj wnioski.
26. Sztuki plastyczne jako źródło inspiracji dla współczesnych pisarzy. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
27. Świat prozy a świat rysunku. Przeanalizuj, jak świat przedstawiony w prozie Brunona Schulza koresponduje ze sztuką plastyczną.
28. Koncepcje piękna w literaturze i sztuce przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
29. Na wybranych przykładach przeanalizuj możliwości adaptacyjne współczesnej literatury science fiction.
30. Dramat współczesny jako utwór literacki i zjawisko sceniczne. Omów zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach.
31. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
32. Rola symbolu w literaturze i malarstwie. Wybierz przykłady i wskaż podobieństwa i różnice.
33. Motywy muzyczne i malarskie w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
34. Na wybranych przykładach omów rolę motywu apokalipsy w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
35. Na trzech dowolnie wybranych przykładach przedstaw wpływ sztuk plastycznych na literaturę.
36. Na wybranych przykładach zaprezentuj różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce.
37. Wskaż podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu motywu śmierci w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
38. Groteska jako zjawisko literackie i artystyczne. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
39. Zaprezentuj wpływ sztuki filmowej na rozwój powieści 20-lecia międzywojennego. Odwołaj się do wybranych przykładów.
40. Teksty kabaretowe jako utwory sceniczne. Posługując się wybranymi przykładami, określ ich cechy literackie i dramatyczne.
41. Na wybranych przykładach porównaj sposób ukazywania przyrody w literaturze i malarstwie jednej epoki.
42. Literatura i sztuka polska wobec totalitaryzmów. Przeanalizuj różne środki wykorzystywane w przedstawianiu tej tematyki.
43. Zaprezentuj problem rewolucji w literaturze i sztuce XIX i/lub XX wieku.
44. Na wybranych przykładach omów sposoby kreowania postaci anioła w literaturze i sztuce.
45. Omów i porównaj artystyczne wizje Kresów w różnych tekstach literackich XIX i XX wieku.
46. To pomagało żyć ... – zanalizuj zjawisko komizmu czasu okupacji, przywołując przykłady literackie, filmowe i inne.
47. Przenikanie się filmu, literatury i gier komputerowych. Omów i oceń zjawisko na podstawie wybranych przykładów.
48. Motyw brzydoty i ich funkcje w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach.
49. Sposoby kreowania postaci dzieci w utworach literackich i plastycznych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
50. Portret dziecka w nowelistyce i w malarstwie polskiego pozytywizmu. Prześledź funkcjonowanie tego motywu.
51. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Omów temat, ilustrując go wybranymi przykładami.
52. Jak mit ikaryjski funkcjonuje w kulturze innych epok? Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kultury.
53. Morze w twórczości literackiej i plastycznej – mów funkcje tego motywu w wybranych dziełach.
54. Literackie i filmowe wizje Litwy – Ojczyzny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
55. Madonny w literaturze i sztuce – zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.
56. Obraz prowincjonalnego miasteczka w tekstach kultury XIX i XX wieku – zinterpretuj różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.

JĘZYK

1. Przeanalizuj wpływ stylów użytkowych na kształt językowy współczesnej literatury. Odwołaj się do wybranych przykładów.
2. Analizując język i formy reklam, przedstaw obraz świata, jaki one kreują.
3. Wykorzystanie języka potocznego w utworach pisarzy współczesnych. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
4. Dokonaj analizy porównawczej języka prasy młodzieżowej.
5. Zbadaj, jakie funkcje pełni stylizacja językowa w wybranych utworach XIX i XX wieku.
6. Zaprezentuj funkcje komizmu językowego w wybranych utworach XX wieku.
7. Ślady zjawiska „nowomowy” we współczesnej prasie i wypowiedziach osób publicznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
8. Charakterystyczne cechy języka wybranej epoki. Omów zagadnienie, ilustrując swe spostrzeżenia przykładami z tekstów literackich.
9. Dokonaj oceny zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie.
10. Stylizacja biblijna w literaturze współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
11. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią we współczesnej poezji związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii.
12. Scharakteryzuj język ekonomistów jako jedną z odmian środowiskowych polszczyzny. Ułóż mini-słowniczek ekonomiczny.
13. Funkcje metafory w języku poetyckim i potocznym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
14. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
15. Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe.
16. Przeanalizuj i omów cechy językowe listu jako gatunku literackiego. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok literackich.
17. Zbadaj język wybranego publicysty / pisarza.
18. Omów funkcje neologizmów w tworzeniu groteskowego obrazu świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
19. Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcje gry językowej w kabarecie.
20. Dokonaj analizy językowej gwary uczniowskiej. Zaprezentuj najważniejsze cechy tej odmiany polszczyzny.
21. Przeanalizuj język reklam telewizyjnych pod kątem poprawności językowej i jego funkcjonalności.
22. Na przykładzie różnych tekstów reklamowych omów środki językowe służące funkcji perswazyjnej.
23. Nazwy sklepów i zakładów usługowych w twojej miejscowości. Dokonaj analizy leksykalno-semantycznej zebranego materiału.
24. Na podstawie analizy języka tekstów wybranych z prasy kobiecej zaprezentuj obraz świata, jaki one kreują.
25. Przeanalizuj językowe wykładniki funkcji impresywnej w wybranych tekstach publicystycznych dowolnej epoki.
26. Różne sposoby konstruowania nagłówków prasowych. Przeanalizuj i zinterpretuj wybrane przykłady.
27. Językowe środki poetyzacji prozy. Omów zagadnienie na przykładzie stylu wybranych pisarzy.
28. Archaizacja jako typ stylizacji językowej. Porównaj język XVII wieku w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska i w Potopie Henryka Sienkiewicza.
29. Co o bohaterach literackich mówi ich język? Omów zagadnienie na kilku wybranych przykładach.
30. Eksperymenty językowe i ich funkcje w poezji polskiej XX wieku. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach i przedstaw wnioski.
31. Czy język może być przedmiotem manipulacji? Zaprezentuj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
32. Dokonując analizy językowej wybranych sprawozdań sportowych, omów charakterystyczne cechy tego typu wypowiedzi.
33. Przedstaw funkcje stylu niskiego w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
34. Na wybranych przykładach utworów literackich przedstaw proces powstawania, znikania i zmiany znaczeń wyrazów.
35. Dokonaj analizy intersemiotycznej „języka” reklam telewizyjnych. Wskaż środki charakterystyczne dla funkcji nakłaniającej.
36. Porównaj pokoleniowe różnice w języku członków swojej rodziny. Sporządź słowniczek dziadków – rodziców – wnuków i wskaż tendencje rozwojowe potocznej polszczyzny.
36. Wpływ mitologii i Biblii na frazeologię i słownictwo języka polskiego.
37. Język współczesnych subkultur młodzieżowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

.